AS 507

FAO 570

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Средно ран хибрид кој многу добро поднесува различни густини и услови на одгледување.
  • Хибридот има средно високо и многу цврсто стебло.
  • Клипот е поставен средно високо, крупен и многу долг клип со 16-18 редови крупно зрно. Се карактеризира со умерена брзина на отпуштање на влага од зрното, што го прави погоден за берба во клип.

ПРЕПОРАКА

  • Поради својата адаптибилност погоден е за одгледување во сите пченкарни региони на нашата земја.
  • Густината на сеење е од 55.000 дo 65.000 растенија/ha (22-26 cm во ред). Густината на сеење задолжително да се прилагоди на условите за производство.
  • Поради големината на клипот, чистата и лесна механичка берба, првенствено ќе го најде своето место кај производителите кои бербата ја вршат во клип.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 54.000 дo 57.000 растенија/ha, во оптимални услови од 61.000 дo 64.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 68.000 дo 71.000 растенија/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com