AS 170 SILAZH

FAO 600

  • SILAZHI AS 170 i takon po të njëjtit lloj të hibrideve silazh të misrit gjethor sikur dhe SILAZHI AS 160.
  • Prodhuesit do ta kenë shumë të vështirë të vërejnë dallimin mes këtyre dy hibrideve, sepse SILAZHI AS 170 ka mbajtur të gjitha vetitë unike të këtij lloji të hibridit silazhit të misrit.
  • SILAZHI AS 170 lulëzon pak më herët në krahasim me SILAZHIN AS 160, gjë e cila do t'ju mundëson prodhuesve të zgjasin kohën optimale e përgatitjes së silazhit duke mbjellur të dy hibridet. Në bazë të eksperiencës shumëvjeçare, prodhuesit e dinë shumë mirë se çfarë do të thotë madje edhe një ditë avantazh gjatë përgatitjes së silazhit.
  • Për rendimente të larta të silazhit aplikoni agroteknikën intensive. Kjo jep rezultate veçanërisht të mira me ujitje.

REKOMANDIM

  • Densiteti i mbjelljes është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha (20-22 cm në rresht). Densiteti i mbjelljes duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com