LG Apilco

Ozima srednje rana sorta

Povoljna dužina vegetacije, na nivou standardnih sorti, omogućuje izbegavanje stresnih perioda i optimalno nalivanje zrna.

Glavne osobine

 • Nova visokoprinosna sorta povoljne morfološke građe. Stablo je srednje visine odlične tolerancije na poleganje. Veoma širok zastavičar omogućava intenzivniju fotosintezu i duže nalivanje zrna.
 • Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti što se povoljno odražava na prinose.
 • Pojava fizioloških pega u stresnim uslovima. Prilikom velikog kolebanja između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih fizioloških pega na listovima. Nemaju uticaj na zdravstveno stanje i prino s. 

AGRONOMSKE OCENE

Potencijal prinosa 5
Adaptabilnost 5
Tolerancija na rđu 5
Tolerancija na ostale bolesti 4
Tolerancija na poleganje 5
Hektolitarska masa 4

OPTIMALNA GUSTINA SETVE 400-450 klijavih zrna po m²

AGROTEHNIKA

Osnovna obrada zemljišta

 • U zavisnosti od preduseva, osobina zemljišta i vremenskih uslova, preporučujemo da se osnovna obrada izvrši na dubinu do 30cm.

Setva

 • Preporuka je da se setva obavi u optimalnom roku, od 5. do 25. oktobra, u zavisnosti od proizvodnog regiona i vremenskih uslova.
 • Uobičajena setvena norma je 450 klijavih zrna/m2 što bi u uslovima dobre pripreme zemljišta i setve u optimalnom roku iznosilo oko 200 kg/ha. Ukoliko uslovi za setvu nisu u skladu sa preporukom (loše pripremljena parcela, kašnjenje sa setvom), količinu semena treba povećati za 10%.

Ishrana pšenice

 • Za osnovno đubrenje koriste se kompleksna mineralna đubriva a količina primene zavisi od analize zemljišta i planiranog prinosa. Osnovno đubrenje treba uraditi pre osnovne obrade zemljišta. Time se pšenici osiguravaju osnovna biljna hraniva na dubini gde se razvija najveća masa korena. Za ishranu pšenice treba uneti od 120-160 kg/ha azota, 60-100 kg/ha fosfora i 80-100 kg/ha kalijuma. Ovim količinama se osigurava dobar prinos pšenice, a zemljište se ne osiromašuje. Celokupnu količinu fosfora, kalijuma, i obavezno 1/3 planirane količine azota uneti pred osnovnu obradu.
 • Ostatak azota upotrebiti za prihranjivanje. Preporuka za prihranu pšenice azotom je da se izvrši u dve faze i to prva prihrana rano u proleće, a druga u toku intenzivnog porasta useva. Količina azota za prihranjivanje utvrđuje se na osnovu N-min metode.
 • Ukoliko su količine azota koje treba uneti u proleće veće od 100kg/ha, tada se ta količina obavezno deli u dva dela (70% u prvi put i 30% drugi put). Za prvu prihranu može se upotrebiti UREA, a za drugu prihranu KAN ili AN.
 • Ukoliko u toku vegetacije dođe do nedostatka hraniva, trebalo bi da se primeni folijarna prihrana. Folijarna ishrana može da se izvede jednokratno ili više puta u toku vegetacije. Za povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice, preporučujemo da upotrebite jedan od ponuđenih proizvoda:
  • Wuxal® Super (3-4 l/ha)
  • Asfert Univerzal (2-3 kg/ha)
  • Asfert 2 (2-3 kg/ha)
  • Vreme primene je od bokorenja do klasanja
  • Wuxal® Microplant se koristi isključivo u bokerenju (2 l/ha).

Zaštita od korova

 • U zavisnosti od populacija korova i vremena tretmana, preporučujemo sledeće preparate:
  • Amanet 1,2 l/ha, za suzbijanje uskolisnih korova (od sredine bokorenja do početka vatanja);
  • Strabon 1 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova (od sredine bokorenja do pojave zastavičara) Ili
  • Tribufen 20g/ha+ ES Plus 0,2 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova (od sredine bokorenja do drugog kolenceta).

Zaštita od bolesti

 • Bolesti prouzrokuju veliku štetu, dovode do smanjenja prinosa i pada kvaliteta zrna. U proizvodnji pšenice dva tretmana predstavljaju otimum u današnje vreme:
  • Prvi tretman za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista i stabla (lisne rđe, pepelnica, pegavosti) Teatar plus 0,6 do 0,8 l/ha ili Unify 1 l/ha. Rotacijom ova dva fungicida kontrola bolesti u strnim žitima je daleko izvesnija.
 • Drugi tretman se radi na početku cvetanja pšenice kada je 10-20% prašnika otvoreno, radi sprečavanja pojave paleži klasa (Fusarium spp.) Duofen Plus 1,5 l/ha

Zaštita od štetočina

 • Najčešće štetočine koje se javljaju na pšenici su žitna pijavica-lema, lisne vaši, žitne stenice i tripsi. Za njihovo suzbijanje koristi se preparat Plures u količini 0,3-0,5 l/ha po formiranju prvih kolonija.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com