AS 72

FAO 640

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Стеблото е ниско, цврсто со изразено црвст корен.
  • Лисјата се темнозелени и необично широли.
  • Кочаните се ниско поставени, многу крупни со 18 - 20 редови зрна често и повеќе.
  • Лесно се адаптира, нема јалови растенија, се покажа повеќе години и во најтешки услови.
  • Се бере лесно и чисто со берачи.
  • Во поредок склоп значително го зголемува кочанот!

ПРЕПОРАКА

  • Поради својата способност да се адаптира погоден е за одгледување во сите региони на нашата земја.
  • Рекордни резултати на добри почви и интензивна агротехника.
  • Густината на сеење изнесува од 59.000 до 64.000 растенија/ха (22 – 24 см/ред).
  • На добри почви да се сее погусто, а на лоши поретко. Во сушни региони и на песокливи почви да се сее поретко (26 – 27 см/ред) со примена на добра агротехника.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 54.000 дo 57.000 растенија/ha, во оптимални услови од 59.000 дo 65.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 68.000 растенија/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com